חידון לפרשת בלק תשס"ז

עזרא מרום ו24/06/2007

שאלות

1. 5 מבין פרשיות התורה נקראות בשם אנשים. מה הן הפרשות ?

2. במה זכה בלק שתקרא פרשה על שמו ?

3. מי היה בלק ?

4. מה למדים מדברי בלק לבלעם: "לכה ארה לי " ?

5. מנין נלמד הכלל : " השנאה מקלקלת אמת השורה"?

6."ויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונו". על מי בתורה מסופר שעשה פעולה דומה?

7."והוא רוכב על אתונו ושני נעריו אתו". מה רמוז במילה נער?

8.מה רמזה האתון לבלעם במשפט:"כי הכיתני זה שלוש רגלים"?(רש"י)

9.כיצד מפרש אונקלוס את דברי בלעם לאתון:"כי התעללת בי"?

10. על בלעם נאמר "וילך שפי". ציין 3 פירושים למילה שפי.

11. בלעם אומר:" הן עם כלביא יקום". איזה ספר מפורסם פותח במשפט: יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת הבורא?

12. לפי הגמרא ברכות י"ב רצו לתקן לקרוא בכל יום את פרשת בלק בסמוך לקריאת שמע מפאת חשיבותה, אך לבסוף לא קבעוה. מה הסיבה לכך ?

13.אילו מומים היו לבלעם?(עיין גמרא סנהדרין ק'ה).

14. מה משמעות השם בלעם?

15.כמה נביאים היו לעם ישראל וכמה לאומות העולם?

 

תשובות

1.נח, יתרו, קרח, בלק ופנחס.

2.לפי סוטה מז': "בשכר 42 קרבנות שהקריב בלק , זכה ויצאה ממנו רות שיצאו ממנה דוד ושלמה.

3.לפי רש"י: "מנסיכי מדין היה וכיון שמת סיחון מינוהו המואבים למלך עליהם. לפי הזוהר: מבני בניו של יתרו היה ולא רצה להתגייר.

4. למדים שצריך אדם להיזהר בלשונו שלא יפתח פה לשטן, שהרי בלק פיו הכשילו ולבסוף בלעם קילל אותו.(לפי השל"ה הקדוש)

5. מהעובדה שבלעם חבש בעצמו את אתונו בגלל שנאתו לישראל.

6. אברהם בעקידה: "וישכם בבקר ויחבוש את חמורו"

7.רמז ל 3 התכונות הרעות של בלעם המפורטות באבות פרק ה'. ר"ת נער= נפש רחבה,עין רעה, רוח גבוהה.

8. רמזה לו: אתה מבקש לעקור אומה שחוגגת 3 רגלים בשנה.

9. התעללת= חייכת, לשון צחוק ולעג.

10.רש"י: שפי= יחידי. אבן- עזרא: שפי= גבעה. רשב"ם: שפי= חיגר. תרגום- יונתן: שפי= שפוף.(כפוף כמו נחש)

11.שולחן ערוך.

12.מפני טורח הציבור.

13.חיגר ברגל אחת וסומא בעין אחת.

14. בלעם= בלא עם, בילע עם.(סנהדרין קה')

15.לישראל 48 נביאים ו-7 נביאות.(מגילה יד'). לאומות העולם 7 נביאים.(בבא בתרא טו')

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

    לא קיימות תגובות לכתבה.

Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /home/virtual/datili/public_html/main/functions.php on line 49