בני מוכתר: "תקן דווח כספי בינלאומי 16 יתרום לשיפור ה-EBITDA של החברות"

רואה חשבון בני מוכתר התייחס היום לשינויים ב- ה-EBITDA של חברות בעקבות ההחלטה שהתקבלה בינואר 2016 על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB), שפרסמה את תקן הדיווח הכספי הבינלאומי ה- 16 בנושא חכירות (IFRS 16).לדברי רו"ח בני מוכתר: "התקן החדש יביא לכך שמרבית החכירות יוכרו בדוחות הכספיים של החוכרים (ולא כהתחייבות חוץ מאזנית כפי שהיה מקובל עד לאחרונה).

עידן הראל ו05/09/2017

רואה חשבון בני מוכתר (צילום: עצמי)

רואה חשבון בני מוכתר התייחס היום לשינויים ב- ה-EBITDA  של חברות בעקבות ההחלטה שהתקבלה בינואר 2016 על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB), שפרסמה את תקן הדיווח הכספי הבינלאומי ה- 16 בנושא חכירות   (IFRS 16).

לדברי רו"ח בני מוכתר: "התקן  החדש יביא לכך שמרבית החכירות  יוכרו בדוחות הכספיים של החוכרים (ולא כהתחייבות חוץ מאזנית כפי שהיה מקובל עד לאחרונה).  משמעות הדבר הינה שטיפול  זה יביא לרישום הוצאות פחת ומימון במקום רישום של דמי שכירות ובכך יביא

לשיפור ב-EBITDA".

מועד תחילת התקן הינו 1.1.19 לדברי בני מוכתר, יישום מוקדם אפשרי בתנאי שתקן דווח כספי בינלאומי 15 אומץ לפני או במקביל על ידי הישות.

רואה חשבון בני מוכתר בחר להציג את סיכום ההשפעות מיישום התקן:

חכירות תפעוליות

לפני יישום התקן

אחרי יישום התקן

סווג ברווח והפסד

הוצאות שכירות

הוצאות פחת ומימון

EBITDA

הוצאות השכירות  הן חלק מ EBITDA

שיפור ב  EBITDA ביחס למצב הקיים

רווח נקי

רישום הוצאה בקו ישר

בשנים הראשונות הוצאה גבוהה יותר

הצגה במאזן

התחייבות חוץ מאזנית

הצגה של נכס זכות שימוש והתחייבות בגין חכירה

הצגה בדוח תזרים

פעילות שוטפת

תשלומי  חכירה בגין מרכיב קרן יוצגו כפעילות מימון

לדבריו: "בעקבות השינויים שנעשו לחוכרים יש מעתה מודל חכירה אחד עבור כל סוגי החכירות, פרט לחריגים מסוימים. יחד עם זאת הטיפול החשבונאי מצד המחכיר לא השתנה באופן מהותי".

פרשנות נוספת לעדכונים על פי הסברו של רו"ח מוכתר בני "כ- 85% מהחכירות אינן מופיעות במאזן , הדבר מקשה על משקיעים ומשתמשים נוספים לקבל תמונת מצב מדויקת אודות נכסים והתחייבויות הנובעים מחכירות אותן מבצעת החברה  ולהשוות בין חברות החוכרות נכסים לבין חברות הרוכשות נכסים, וכן להעריך את כמות ההתחייבויות החוץ מאזניות הנובעות מחכירות במאזן. שלעיתים מוערכות ביתר.

על מנת להעריך האם חוזה מקנה לישות שליטה בנכס המזוהה יש לבחון האם במהלך תקופת החוזה מתקיימים שני התנאים הבאים: זכות להשיג את רוב רובן של ההטבות הכלכליות מהשימוש בנכס המזוהה; וכן זכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.

נכס -זכות השימוש יימדד לראשונה בעלות ויורכב מ: התחיבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה מראש  ,בתוספת עלויות ראשוניות שמתהוות על מנת להשיג את החוזה ובנכוי תמריצים מהמחכיר.

התחייבות בגין חכירה תימדד לראשונה בהתבסס על הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שישולמו במהלך תקופת החכירה.

שיעור הניכיון שיהיה בשימוש הינו השיעור הגלום בחכירה, כלומר, השיעור שהמחכיר מחייב את החוכר.

חוכר ישתמש בשיעור הריבית הגלום בחכירה, ואם שיעור זה לא ניתן לקביעה בקלות יחסית החוכר ישתמש בשיעור הריבית התוספתית שלו.  ליישום התקן עשויה להיות השפעה בעמידת החברות בהתניות פיננסיות שנקבעו להן.

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

    לא קיימות תגובות לכתבה.

Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /home/virtual/datili/public_html/main/functions.php on line 49