שליחת הכתבה חברי מפד''ל קוראים להחיות את מוסדות המפלגה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: