חידון לפרשת ויצא תשס"ח

חידון תורה ממרום לפרשת ויצא

עזרא מרום 12/11/2007

rong>שאלות

1. "ויצא יעקב מבאר שבע". ציין 2 סיבות ליציאתו של יעקב.

2. מאיזה פסוק בפרשתנו לקוחה סיסמתה של חב"ד ?

3. איזו עיר נקראה בשם לוז ?

4. בפרשתנו מסופר על יעקב שגלל את האבן לבדו מעל פי הבאר. על מי עוד בתורה מסופר מעשה דומה?

5. בפרשתנו נמשלו ישראל לעפר ולכוכבים. מה משמעות הדבר?

6."ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה". על מי עוד בתורה נאמר "יפת מראה"?

7. מה משמעות הביטוי " ברחל בתך הקטנה" ?

8. מדוע גנבה רחל את התרפים ? ציין 2 סיבות.

9. אל 2 גויים נגלה ד' בחלום הלילה. מי הם ?

10. מה שמות בניה של א. בלהה ב. זילפה ?

11. לפי הגמרא ברכות כ"ו.-"תפילות אבות תקנום". כיצד נרמז הדבר בשמם ?

12. מי אמר למי : א. התחת אלוקים אנכי ב. התחת אלוקים אני ?

13. "ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה" . מי עוד בתנ"ך עשה משתה חתונה ומה ההבדל ביניהם?

14. לבן אמר ליעקב:" הבנים בני" מי אמר למי בתורה " בני הם"?

15. כיצד קרא לבן לגלעד?

תשובות

1. א. לקיים מצוות כיבוד אב שאמר לו לצאת לחפש אישה ב. מפחד עשו שאיים להרגו.

2. " ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה" .

3. בית אל

4. משה עם בנות יתרו.

5. עם ישראל יכול להגיע למצבים קיצוניים בהתאם להתנהגותו: או שיעלה מעלה מעלה או שיושפל עד עפר.

6 . שרה.

7. מבטא זיהוי ודאי.

8. א. למנוע מלבן לעבוד עבודה זרה ב. כדי שהתרפים לא יגלו את בריחת יעקב.

9. א. לבן (ל"א,24) ב. אבימלך (כ,3)

10. א.דן ונפתלי. ב. גד ואשר

11. האות השניה בכל שם מרמזת על התפילה שתיקן: אברהם-בוקר. יצחק-צהריים. יעקב-ערב.

12. א. יעקב לרחל בפרשתנו ב. יוסף לאחיו (בראשית, נ).

13. בועז ערך משתה מצומצם עם 10 אנשים בלבד (רות ד ,2) לעומת לבן שאסף את כל אנשי העיר.

14. יוסף אמר ליעקב על מנשה ואפרים.

15. יגר שהדותא.