חידון לפרשת אמור תשס"ז

עזרא מרום 01/05/2007

שאלות 

1. "אמור אל הכהנים ואמרת אליהם".
     כיצד מפרש רש"י את כפילות הלשון '' אמור ואמרת''?

2. למי מקרוביו המתים מותר לכהן להטמא? 

3. אילו מנהגי אבילות אסורים על הכהן?   
    
4. הסבר את הביטוי: "אישה חללה". 

5. מנין למדים שאדם ממשפחת אזולאי הוא כהן? 
 
6. למי מותר לכהן הגדול להיטמא טומאת מת?  

7. פרט את המומים הבאים הפוסלים בכהונה:

     א. חרום.       ב. שרוע. 
                                       

8. מהו גיבן בפרשתנו? 

9. למי אסור לאכול תרומה? 
 
10. מי הם "ילידי ביתו"?                          

11. מהו דינו של אדם שאכל קודש בשגגה? 

12. מה ההבדל בין קרבן בהמה לעולת עוף? 

13. "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד". על מי חל איסור זה? 

14. למה מתייחסים הביטויים הבאים: 
       א. מקראי קודש.         ב. מקרא קודש. 

15. מה שם אמו של המקלל את ה'? 
 
 
 
תשובות 

1. להזהיר גדולים על הקטנים. 

2. לאשתו, להוריו,לבנו ובתו ולאחיו ולאחותו. 

3.  לקרוח קורחה בשערם ולעשות שריטות בבשרם. 

4 .  אישה שנולדה מהפסולים שבכהונה.           

5. השם אזולאי הוא ראשי תיבות: 
     א. אישה זונה וחללה לא  יקחו

6 . רק למת מצוה. 

7. א. חרום  - מי שחוטמו שקוע בין עיניו.

      ב. שרוע  - אחד מאיבריו   גדול מחברו. 

8.  גיבן - אדם שגביני  עיניו  שערן ארוך ושוכב. 

9. זר, תושב ושכיר. 

10.  ילידי ביתו = בני השפחות. 
  
11. מוסיף חומש ונותן הכל לכהן.

     
12.  בעולת העוף אין צורך שיהיה זכר תמים וגם אינו נפסל במום. 

13. איסור זה מתייחס רק לנקבה אבל זכר מותר לשחוט עם בנו או בתו. 

14. א. אלה מועדי ד' מקראי קוד ש (כג',2). 
        ב.  שבת שבתון מקרא קודש (כג', ד). 

15.   שלומית בת דברי.