מכתב ערגה וגעגועים: מכתב היסטורי חשוב מאת גדולי הדור להראי"ה קוק

קרדיט: בית המכירות הפומביות ווינרס
מכתב היסטורי נדיר וחשוב, מאת גדולי הרבנים והעסקנים בירושלים, שנשלח אל הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק רבה הראשי של ארץ ישראל אשר שהה באותה העת בארה"ב, בעיצומו של מסע התרמה חשוב ביחד עם רבי אברהם דובער כהנא שפירא ורבי משה מרדכי עפשטיין. המכתב מירושלים, בתאריך אייר תרפ"ד, 1924.
הרבנים כותבים כי "אנחנו אשר היינו עדי ראי' והרגשנו בצערו הגדול אשר הי' לו בעת עזב רבינו את ארה"ק, ועד כמה הי' קשה עליו הפרידה מארצנו החמודה. הדבר הזה הסב לנו דאגה גדולה ופחדנו מאוד שצערו לא יפעול עליו ח"ו על בריאותו, ומאוד ערגה נפשנו לשמוע משלומו הטוב, ואיך מוצא א"ע [-את עצמו] בהיותו רחוק ממשפחתו החביבה ומצין משאת נפשו…". בהמשך המכתב מבקשים הרבנים שישלח להם מכתבים ועדכונים מפירות המסע.
קרדיט: בית המכירות הפומביות ווינרס
על המכתב חתומים גדולי הדור: רבי צבי פסח פראנק (רבה של ירושלים), רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, רבי ירוחם פישל ברנשטיין (ראב"ד חסידים בירושלים), רבי יוסף גרשון הורוויץ (רבה של שכונת מאה שערים וראש ישיבת מאה שערים), רבי ישראל ראבין, רבי זרח עפשטיין (ראש ישיבת תורת חיים), רבי יחיאל מיכל מושקין, רבי אברהם פילוסוף, רבי בן ציון קואינקה (אב בית דין ופוסק של העדה הספרדית בירושלים ובחברון) ר' זאב שחור, ר' יעקב יצחק טייטלבוים, ר' נפתלי פרוש גליקמן ור' זלמן הלוי סולובייצ'יק.
קרדיט: בית המכירות הפומביות ווינרס

בתחתית המכתב תוספת קצרה בכתב ידו של ר' זלמן סולובייצ'יק מטעם הרבנים, הדורשים בשלומו של רבי אהרן טייטלבוים, מקורבו של החפץ חיים ומראשי הרבנים והעסקנים בארה"ב.

בגב המכתב כותב רבי אליהו שלמה רענן – נכדו של הראי"ה, כי העניק את המכתב במתנה לרבי שמעון כהן.
המכתב מוצע כעת למכירה פומבית בבית המכירות ווינרס Winner'S ביום רביעי, 22.2.23, בשעה 19:00 בירושלים.