תורה ממרום-לפרשת ואתחנן

חידון לפרשת ואתחנן תשס"ז.

עזרא מרום 23/07/2007

בס"ד

לשולחן שבת

- פרסומת -

מאת: עזרא מרום

חידון לפרשת ואתחנן תשס"ז שאלות

1. "ואתחנן אל ה' בעת ההיא" . ציין 2 פירושים למלה "ואתחנן" (רש"י).

2. משה מבקש מה' : "אעברה נא ואראה את הארץ". באיזה עוד מקום בתורה כתובה המילה "נא" כלשון בקשה?

3. באיזה ביטוי משתמש ה' בדבריו למשה שיסתכל על הארץ מכל הצדדים?

4. ה' מצווה את ישראל: "לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצוה אתכם". ציין 3 דוגמאות לאפשרויות הוספה במצוות.(רש"י)

5. אילו פסוקים מפרשתינו כלולים בתפילה לפני הוצאת ספר תורה ? 6. פרט את שמות 3 ערי המקלט שהיו בעבר הירדן.

7. מה היו גבולות סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן?

8. בפיוט "לכה דודי" אנו אומרים: "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו ק-ל המיוחד". מה המקור לכך בפרשתינו? (רש"י)

9. באיזה פסוק מוזכרים 4 דורות בסדר יורד?

10. אילו סוגי מצוות מוזכרים בפרשתינו?

11. בקריאת שמע אנו אומרים: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". ציין 2 פירושים למלה "מאודך".(רש"י)

12. מה למדים מן הפסוק: " וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"?

13. בעשרת הדברות נאמר ששכר כבוד אב ואם הוא אריכות ימים. לאילו עוד 2 מצוות מובטח שכר דומה?

14. מנה את שמות 7 העמים שהיו בארץ.

15. כיצד נקראו העצים ששימשו לעבודה זרה?

תשובות

1. א. מתנת חינם. ב.תפילה.

2. עשו אומר ליעקב: "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה".

3. "שא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה".

4. 5 פרשיות בתפילין במקום 4, 5 מינים בסוכות במקום 4 , 5 ציציות במקום 4.

5. "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו." "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל".

6 . בצר, רמות וגולן.

7. מערוער עד החרמון.

8. מהפס' בעשרת הדברות בפרשתינו: "שמור את יום השבת לקדשו" ואילו בעשרת הדברות הראשונות(בשמות) נאמר: "זכור את יום השבת לקדשו"

9. "פוקד עון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים"

10. " וזאת המצוה החוקים והמשפטים אשר צוה ה'" (ו', 1)

11. א. בכל ממונך. ב. בכל מדה ומדה שמודד ה' לך לטוב ולרע.

12. "בשעריך" לרבות שערי חצירות ומדינות ושערי עיירות.

13. החיתי, הגרגשי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החוי, והיבוסי.(ז,1)

14.א. שילוח הקן ב.שמירה על המשקולות: הין צדק ואיפת צדק.

15. אשרה.

לרפואת החולים

עמיחי בן חנה, שמואל בן פרידה ציפורה,דינה בת שמחה שמחה חוה בת אסתר, יעקב בן מרים,משה בן לאה הקצין איתי אלחנן רפאל בן שרה,מרדכי בן נעמי גיתית בת שמחה, ניסים בן מרגלית,אבי בן שרה