ביטוח דירקטורים: מהם הרכיבים העיקריים בפוליסה?

ביטוח דירקטורים

מנהלים בכירים ודירקטורים בארגונים חשופים לתביעות שנובעות מפעילותם העסקית והניהולית במסגרת תפקידם. ביטוח דירקטורים מגן על הבטחון הכלכלי של הארגון והמנהלים במקרים בהם מוגשת נגדם תביעה בכל נושא שהוא, בדרך כלל בטענות מרמה, מצג שווא או התנהלות שיש בה פגם.

פוליסת ביטוח דירקטורים מהווה ביטוח אחריות מקצועית של מנהלים בכירים בחברה ושל דירקטורים שבמסגרת הפוליסה מוגדרים כמקבלי הוראות ישירות מהמנכ"ל. תנאי הביטוח משתנים בין חברות הביטוח ולכן חשוב להשוות מחירים כדי למצוא את הפוליסה שמציעה את התנאים הטובים ביותר.

מהם הרכיבים העיקריים בפוליסת ביטוח דירקטורים?

הרכיבים העיקריים בפוליסת ביטוח דירקטורים כוללים:

  • כיסוי בגין הוצאות משפטיות להגנה על המנהלים.
  • כיסוי בגין תביעות שהוגשו נגד דירקטורים ומנהלים בכירים, בעקבות מחדל או התנהלות קלוקלת מסוג טעויות; הפרת חובה; הצהרות מוטעות או שאינן מדויקות; השמטות; חריגות מסמכויות; הזנחה או התנהלות רשלנית שהם ביצעו במסגרת תפקידם כמנהלים בכירים בארגון.
  • כיסוי לתקופה שקדמה לכניסת פוליסת ביטוח דירקטורים לתוקף, בגין פעילות שבוצעה ושלא הייתה ידועה למבוטח עם תחילת הביטוח, ושבגינה הוגשה נגדו תביעה במהלך תקופת הביטוח.

כלומר, עיקרי הפוליסה הם הגנה על דירקטורים בארגון במקרה של הגשת תביעה

הכיסוי המוצע במסגרת ביטוח דירקטורים, למקרה של תביעה שמוגשת נגד המנהלים הבכירים המבוטחים במשך תקופת הביטוח, מאפשרת לארגון לממן הוצאות הגנה משפטית, שכר טרחת עורכי דין ותשלום לכיסוי הנזקים שנגרמו בשל ההתנהלות השגויה של המנהלים.

- פרסומת -

כדי שרצף כיסוי הביטוח ישמר, יש לחדש אחת לשנה את הביטוח באותה חברת ביטוח, ובכך למנוע מצב שבו המבוטח נותר חסר הגנה, ולו לפרק זמן קצר. ביטוח דירקטורים מבטח את העובדים הבכירים, בעלי המניות בארגון, ספקים, לקוחות, או צדדים שלישיים אחרים.

הפסקת הפעילות של דירקטורים מבוטחים בארגון וההשפעה על ביטוח דירקטורים

היות וביטוח דירקטורים נרכש ברוב המקרים כדי להתגונן מפני תביעות שמוגשות נגד דירקטורים ונושאי משרה בארגון, יש להקפיד לחדש את הביטוח אחת לשנה, כדי שיהיה רצף של כיסוי. כשהמנהלים פורשים מתפקידם, עדיין עשוי להתרחש מקרה בו תוגש נגדם תביעה שנוגעת לתרחיש שאירע בתקופת פעילותם בארגון.

ברוב המקרים, ביטוח דירקטורים מכסה גם אחריות מנהלים בכירים שעבודתם בארגון תמה, אבל המנהלים שפרשו אינם יכולים להשפיע על קיום הביטוח והיקפו במקרה שהפסיקו את פעילותם בארגון.

מה קורה כשהתובע הוא הארגון?

ביטוח דירקטורים אינו מכסה הליך משפטי או תביעה שמוגשת נגד המנהלים הבכירים על ידי עובדים או מנהלים אחרים בארגון.

זוהי החרגה שמטרתה למנוע סכסוכים במקום העבודה ותביעת חברת הביטוח למימון ההוצאות המשפטיות. החרגה נוספת היא תביעה שמוגשת נגד מנהלים בכירים בארגון על ידי מחזיקי מניות.

בשורה התחתונה, כדאי שיהיה לכם ביטוח דירקטורים

ביטוח דירקטורים מציע הגנה על דירקטורים, מנהלים במשרות מפתח בארגון, ונושאי משרה בכירים. הפוליסה מגנה על תביעות המוגשות נגד מנהלים אלו במהלך תקופת הביטוח, בגין התנהלות שאינה חוקית שהם ביצעו.